Czy pies może przewidzieć trzęsienie ziemi?

Od stuleci ludzie są przekonani, że dziwne zachowanie ich kotów, psów, a nawet krów może zapowiadać nadchodzące trzęsienie ziemi, ale pierwsza rygorystyczna analiza tego zjawiska stwierdza, że ​​nie ma silnych dowodów na poparcie tego twierdzenia.

Artykuł Heiko Woitha i współpracowników, opublikowany w Biuletynie Amerykańskiego Towarzystwa Sejsmologicznego raczej, że większość „materiału dowodowego” składa się z pojedynczych obserwacji i anegdot, których nie można dokładnie przetestować. Jego autorzy sugerują szereg pytań testowych, które naukowcy powinni wykorzystać w analizie dowodów na to, że dziwne zachowania zwierząt zapowiadają trzęsienia ziemi.

Heiko Woith i współpracownicy z niemieckiego Geofizycznego Centrum Badawczego twierdzą, że naukowcy muszą ustalić, czy związek między zachowaniem zwierząt a trzęsieniem ziemi opiera się na jasno określonych parametrach (takich jak odległość zwierzęcia od epicentrum, siłą trzęsienia ziemi  itp.). Ważne są badania statystyczne np. stwierdzenie czy zaobserwowano kiedykolwiek dziwne zachowanie zwierząt, po którym nie nastąpiło trzęsienie ziemi,  czy istnieje hipoteza testowania statystycznego w celu zbadania dowodów albo czy populacja zwierząt nie cierpi na jakieś choroby.

Te pytania są rzadko zadawane, przez co trudno jest systematycznie analizować dowody dotyczące prognozowania za pomocą zwierzętach – taki wniosek się nasunął badaczom po przeanalizowaniu 729 doniesień o dziwnych zachowaniach zwierząt związanych ze 160 trzęsieniami ziemi.

Naukowcy zebrali raporty na temat potencjalnych prognoz dotyczących trzęsień ziemi na podstawie zachowań bardzo różnych zwierząr, od słoni po jedwabniki. Większość raportów miała charakter anegdot oraz opisywały jedno z trzech wydarzeń: trzęsienia ziemi w Darfield w 2010 r. W Nowej Zelandii, trzęsienia ziemi w Nagano-Ken Seibu w 1984 r. W Japonii oraz trzęsienia ziemi w L’Aquila w 2009 r. We Włoszech.

Niezwykłe zachowania miały miejsce od kilku sekund do kilku miesięcy przed trzęsieniami ziemi, a także w odległościach od kilku do setek kilometrów od epicentrów trzęsień. Tylko 14 raportów odnotowuje serię obserwacji zwierząt w dłuższym czasie. Większość raportów to pojedyncze obserwacje.

Te słabości danych utrudniają potwierdzenie, że zachowania te mają wartość predykcyjną, co oznacza, że ​​sygnalizują trzęsienie ziemi przed rozpoczęciem wydarzenia, a nie przypadkowe zachowania powiązane później z początkowymi etapami trzęsienia ziemi, takimi jak wstrząsy.

Trzęsienia i niezwykłe zachowania zwierząt są silnie skorelowane w analizie statystycznej przeprowadzonej przez Woitha i współpracowników, co sugeruje, że przynajmniej niektóre zachowania mogą być związane ze zjawiskami fizycznymi występującymi już w trakcie wstrząsów sejsmicznych.

Zwierzęta mogą wyczuwać fale sejsmiczne – mogą to być fale P, S lub fale powierzchniowe generowane pęknięcia – zasugerował Woith. Inną opcją mogą być efekty wtórne, takie jak zmiany w wodzie gruntowej lub uwolnienie gazów z ziemi, które mogą być wykrywane przez zwierzęta.

Jednym z największych problemów związanych z danymi zwierząt, mówi Woith, jest brak ciągłych, długoterminowych obserwacji zwierząt doświadczających trzęsień ziemi. Do tej pory w ogóle istnieje bardzo niewiele dłuższych obserwacji zachowania zwierząt, najdłuższe z nich obejmuje jeden rok.

Bez długich zapisów, powiedział Woith, naukowcy nie mogą być pewni, że ich obserwacje odnoszą się do trzęsienia ziemi, a nie do jakiejś innej zmiany środowiska lub długotrwałej fluktuacji stanu zdrowia populacji zwierząt..

Na przykład jedno z badań przeanalizowanych przez Woith i współpracowników wykazało, że ropuchy zachowywały się „nienormalnie” przez połowę całkowitego czasu obserwacji zarejestrowanego w badaniu – zarówno przed, jak i po trzęsieniu ziemi.

Przyszłe badania powinny zawierać ściślejszą, ilościową definicję tego, czym jest nietypowe lub nienormalne zachowanie  zwierząt, jak również fizyczne wyjaśnienie zmiany zachowań, zauważają naukowcy.